کارگاه مبانی نشانه معناشناسی گفتمانی

کارگاه تخصصی آقای دکتر حمیدرضا شعیری، استاد تمام، درگروه آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، با عنوان “مبانی نشانه معنا شناسی گفتمانی” در تاریخ 15 اردیبهشت 98 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


– 5 mai 2019 : Ateliers de formation du Professeur Hamidreza Shaïri à l’université Ferdowsi de Mashhad : « la sémiotique discursive ».

 عکسهای مربوط به کارگاه: