کارگاه معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری گروه فرانسه دانشگاه تهران در تاریخ 5 دی ماه 1397
کارگاه “معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی” برگزار نمود. کارگاه از ساعت 15 الی 17 با تدریس سرکار خانم متین ایزدی برای کلیه دانشجویان زبان فرانسه انجام شد.