کارگاه مقاله نویسی ” فنون نگارش متون دانشگاهی”

کارگاه مقاله نویسی سرکار خانم دکتر دومینیک ترابی، 24 و 25 دی ماه، ساعت 9 تا 12، سالن ناصرخسرو دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با طراحی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه ویژه ی دانشجویان دکتری این رشته و در جهت آموزش فنون نگارش متون دانشگاهی و مقالات علمی-پژوهشی برگزار گردید.


کلیه هزینه های این کارگاه از طرف انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه تقبل گردیده و شرکت در آن برای دانشجویان دکتری بدون هزینه بود. این کارگاه دو روزه با حضور دانشجویان دکتری دپارتمانهای زبان فرانسه دانشگاهای شهر تهران و تبریز، برپا شد.